MLKCH Health Interpreter Services

Interpreter Services Policy

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1(424) 338-8000 [TTY: 1(800) 735-2929]

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1(424) 338-8000 [TTY: 1(800) 855-3000].

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1(424) 338-8000 [TTY: 1(800) 735-2929]。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1(424) 338-8000 [TTY: 1(800) 735-2929].

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1(424) 338-8000 [TTY: 1(800) 735-2929].

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1(424) 338-8000 [TTY: 1(800) 735-2929] 번으로 전화해 주십시오.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1(424) 338-8000 [TTY: 1(800) 735-2929]:

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1(424) 338-8000 [TTY: 1(800) 735-2929] تماس بگیرید.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1(424) 338-8000 [телетайп: 1(800) 735-2929]